Udruženje arhivskih radnika RSAktivnosti UdruženjaStručni arhivski ispitiGlasnik UdruženjaSeminari
Dana 5. oktobra 2000. godine radnici Arhiva Republike Srpske konstatovali su neophodnost osnivanja svog strukovnog udruženja i izabrali Inicijativni odbor za osnivanje Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske.
 
Osnivačka skupština Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske održana je dana 26. oktobra 2000. godine u Maloj vijećnici Kulturnog centra "Banski dvor" u Banjaluci.
 
Skupština je jednoglasno usvojila Statut i Programske ciljeve i zadatke, izabrala Upravni odbor i Nadzorni odbor i predsjednika Udruženja.
Stručni arhivski ispiti
Novosti i događaji
18. seminar “Kancelarijsko, arhivsko i elektronsko poslovanje“
(27.8.2023) U organizaciji Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske i Arhiva Republike Srpske, u Hotelu ’’Kardial’’ Banja Vrućica, Teslić održaće se 18. seminar “Kancelarijsko, arhivsko i elektronsko poslovanje“ u periodu od 11. do 13. oktobra 2023. godine. Predavači su arhivisti sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti kancelarijskog, arhivskog i elektronskog poslovanja.
''Vojvoda Mićo Ljubibratić Hercegovac (1839-1899). Spomenica''
(3.7.2023) Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske objavili su knjigu "Vojvoda Mićo Ljubibratić Hercegovac (1839–1889). Spomenica", koju je priredio Rene Gremo (René Grémaux). Recenzenti spomenice su dr Borivoje Milošević i dr Radovan Subić. Uoči 150 godina od početka srpskog ustanka u Hercegovini, domaća istoriografija postaje bogatija za "Spomenicu" posvećenu vojvodi Mihailu Mići Ljubibratiću, u kojoj su sabrana saznanja o znamenitom vojvodi od 1875. godine do danas, prevashodno na osnovu objavljenih novinskih tekstova i stručnih radova. Mićo Ljubibratić pripada generaciji najznamenitijih srpskih narodnih prvaka s kraja XIX vijeka, jedan je od organizatora i vođa srpskih ustanaka u Hercegovini u posljednjim godinama turske vlasti, još od vremena vojvode Luke Vukalovića. Iz hercegovačkog ustanka (1875–1878) rano je potisnut zahvaljujući političkim pritiscima kneza Nikole Petrovića sa Cetinja. Nastanio se u Srbiji, gdje je učestvovao u srpsko-turskim ratovima 1876–1878, potom i u srpsko-bugarskom ratu 1885. godine, da bi posljednje godine života proveo u Beogradu. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Napisao je više poziva bosanskohercegovačkim muslimanima na zajednički rad sa Srbima na oslobađanju zemlje od Turaka. Pod prepoznatljivim uticajem italijanskog rizorđimenta, on je srpsku oslobodilačku ideologiju usaglasio sa italijanskim uzorima. Sa Đuzepeom Garibaldijem i Svetozarom Miletićem održavao je intenzivnu korespondenciju. Saradnja sa muslimanima, po cijenu žrtvovanja seljačkih prava za rješavanje agrarnog pitanja, bila je osnova njegove djelatnosti. Prema nekim autorima, Ljubibratić je autor prvog prevoda Kurana na srpski jezik (1895). Kao neobično zanimljiva istorijska ličnost, Ljubibratić je do danas bio predmet istraživanja mnogih srpskih istoričara, u prvom redu Milorada Ekmečića, Dušana Berića i Todora Kruševca. Priređivač "Spomenice" je tekst podijelio u više cjelina; od uvodne riječi i osnovnih biografskih podataka o Ljubibratiću, preko nekrologa i poslije smrti objavljenih crtica o znamenitom vojvodi, do savremenih istoriografskih radova i izvoda iz ranije objavljene arhivske građe o Ljubibratiću. Posebno interesantan je likovni dodatak "Spomenici", koju konačno zaokružuju bibliografski podaci. Rukopis "Spomenice" ima 326 stranice. "Spomenica", čiji je priređivač Rene Gremo, nije prvo djelo u kojem se autor dotiče srpskog ustanka u Hercegovini ili znamenitih ustaničkih vojvoda. Sva ranije stečena znanja i istraživačko iskustvo Gremo je pretočio u "Spomenicu", koja će predstavljati važan doprinos poznavanju srpskog ustanka 1875–1878. godine, ali i sveukupnih društveno-političkih prilika u Bosanskom pašaluku s kraja XIX vijeka.
''Diplomatija Hrvoja Vukčića Hrvatinića''
(3.7.2023) Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske objavili su monografiju "Diplomatija Hrvoja Vukčića Hrvatinića", autora prof. dr Aranđela Smiljanića. Recenzenti monografije su prof. dr Marko Šuica i prof. dr Snežana Božanić. Monografija "Diplomatija Hrvoja Vukčića Hrvatinića" prof. dr Aranđela Smiljanića sastoji se od 218 stranica osnovnog teksta sa pratećim naučnim aparatom. Knjiga predstavlja originalan istraživački rad koji se odnosi na diplomatsko-političke teme poznog srednjeg vijeka, prije svega iz oblasti istorije srednjovjekovne bosanske države. Knjiga je nastala kao produžetak dugogodišnjeg istraživačkog rada prof. Smiljanića, koji je započet njegovom disertacijom "Diplomatija oblasnih gospodara u Bosni", odbranjene na Filozofskom fakultetu u Banjaluci 2013. godine, a dvije godine kasnije objavljenoj pod nazivom "Ljudi iz sjenke – diplomati oblasnih gospodara u Bosni". Zahvatajući vremenski period druge polovine XIV i prve polovine XV vijeka, autor je, koristeći naučni metod, kontekstualizovao pitanja diplomatske prakse koja je vladala ne samo u politici Hrvoja Vukčića Hrvatinića, već u srednjovjekovnoj bosanskoj državi i drugim državama u okruženju. Istraživački postupak koji je primijenio prof. dr Smiljanić striktno je bio određen sačuvanom diplomatičkom građom koja predstavlja jednu od najpouzdanijih vrsta istorijskih izvora i drugim istoriografskim radovima koji obuhvataju i najnovije publikacije. U tom smislu, autor je u svom radu koristio različite arhivske dokumente, latinsku i ćiriličku građu, a za ovu priliku je koristio i rezultate svojih istraživanja koja je obavio u dva navrata u Državnom arhivu Dubrovnika. Knjiga prof. dr Smiljanića je podijeljena u 18 poglavlja, uz predgovor, uvodna razmatranja i zaključak. Monografija predstavlja zaokruženu sliku jednog, ne samo oblasnog gospodara, njegovog istorijskog djela i mjesta u bogatoj istoriji srednjeg vijeka na ovim prostorima, već i širu sliku epohe i procese koji prevazilaze uske teritorijalne granice. Knjiga prati hronološki slijed diplomatskih aktivnosti Hrvoja Vukčića Hrvatinića, ali i određene fenomene koji je autor tematski organizovao u posebna poglavlja (prije svega, Diplomatija i spoljni vidovi državnosti i Diplomate Hrvoja Vukčića Hrvatinića). Istraživanje prof. dr Smiljanića se ne bavi samo diplomatskim djelovanjem Hrvoja Vukčića Hrvatinića, već se kroz saopštene rezultate mogu sagledavati i pojedina zbivanja iz društvene, privredne, vojne, pa i istorije mentaliteta. U svojim istraživanjima prof. dr Smiljanić je pokazao na kakav način je ova značajna ličnost srednjeg vijeka srednjovjekovne bosanske države komunicirala sa drugim važnim političkim entitetima ili ličnostima, kako je izgledala razmjena poslanstava, prepiska i, naravno, uloga i posljedice njegove diplomatske djelatnosti kao samo jednog aspekta politike koju je vodio u turbulentnim vremenima opterećenim unutrašnjim i spoljnim pritiscima i problemima. Hrvoje Vukčić Hrvatinić je, kako je to znalački predstavio prof. dr Smiljanić, morao da se snalazi u okolnostima koje su nekada diktirale centralne vlasti, druge velmože, a nekada spoljne sile poput Ugarske, Venecije i Osmanskog carstva. Veoma važan segment istraživanja čini istorija odnosa Dubrovnika i Bosne. Iz predstavljenih rezultata rada prof. dr Smiljanića može se nedvosmisleno sagledati napredak diplomatije i diplomatske mreže ovog važnog velmože, što govori u prilog razvoju državotvornih politika oblasnih gospodara. To nije bila osobenost isključivo srednjovjekovne bosanske države, već se takav proces odvijao i u drugim, istočnim srpskim oblastima. Prof. dr Aranđel Smiljanić je, koristeći dostupnu izvornu građu i referentne radove iz naučne publicistike, uspio da sveobuhvatno rekonstruiše temu kojom se bavio i dopuni praznine srednjovjekovne istorije bosanske države.
Foto-monografija Milana Karanovića
(3.7.2023) Arhiv Republike Srpske, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske i JU Kulturno obrazovni centar Novi Grad objavili su "Foto-monografiju Milana Karanovića", autora doc. dr Miroslava Drljače, mr Lebibe Džeko i prof dr. Borivoja Miloševića. Recenzenti foto-monografije su prof. dr Boško M. Branković i prof. Drago Vejnović. Etnolog Milan Karanović u stručnoj javnosti poznat je uglavnom kao naučni radnik koji je svoja etnološka istraživanja objavljivao u stručnim časopisima, zbornicima i dnevnim listovima. Objavljeni radovi često su ilustrovani fotografijama koje je Karanović snimao tokom terenskih istraživanja. Osim malobrojnih objavljenih fotografija u stručnim tekstovima, Karanović je ostavio bogatu zbirku od više stotina fotografija. Fotografije iz zbirke svjedoče o običajima, ljudima i predjelima koji su danas izgubljeni u prošlosti. Najveći dio foto-monografije posvećen je fotografijama razvrstanim u nekoliko kategorija – ljude, običaje, građevine, predjele i predmete. Tako su javnosti, između ostalog, predstavljeni živi likovi iz Kočićevih pripovjedaka, seljaci, predjeli sa arhitekturom koja više ne postoji i, što je najvažnije, zaboravljeni običaji i narodni vezovi. Autori su nastojali da pri opisu fotografija, gdje je moguće, navode originalne Karanovićeve zapise, kako iz stručnih tekstova tako i iz njegove neobjavljene autobiografije. Poseban značaj foto-monografije je u tome što je, od ukupno oko dvjesta reprodukovanih fotografija, javnosti prvi put predstavljeno njih oko sto pedeset. Većina fotografija je u vlasništvu Zemaljskog muzeja u Sarajevu, oko pedeset pripada legatu Milana Karanovića u Novom Gradu, dok ih je nekoliko iz zbirke Muzeja Republike Srpske. Kako je Karanović svestrana naučna ličnost tako su i autori foto-monografije iz različitih uglova – etnološkog, istorijskog i umjetničkog – sagledali njegov život i nučni rad. Zato je u foto-monografiji predstavljen i kratak presjek Karanovićevog života i naučnog rada, istorijskih uslova u kojima je radio, kao i njegovog najplodnijeg stvaralačkog perioda provedenog u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.
Promocija monografije o banu Milosavljeviću
(3.7.2023) U prepunoj Vijećnici JU Banski dvor – Kulturni centar u Banjaluci u četvrtak 22. juna 2023. sa početkom u 19 časova održana je promocija drugog dopunjenog izdanja monografije dr Zorana Pejašinovića ''Ban Milosavljević. Priča o čovjeku koji je Banjoj Luci obistinio ime''. Na promociji monografije govorili su Dušan Popović, prof. dr Borivoje Milošević, dr Vladan Vukliš i dr Zoran Pejašinović. Promociji monografije prisustvovale su ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić i pomoćnica ministra za kulturu Tanja Đaković.
Veličina teksta:
Loading
Naručite naša izdanja