Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Програмски циљеви и задаци

Удружење архивских радника Републике Српске оснива се као слободно, добровољно, самостално и нестраначко удружење грађана.
 
Архивска грађа представља дио културне баштине нашег народа, али и дио свјетске културне баштине. Она представља драгоцјено и незамјењиво свједочанство без којег не бисмо могли ништа сазнати о нашој властитој прошлости, као ни прошлости других народа. Без познавања прошлости остала би нам само непотпуно разумљива садашњост.
 
Архиви представљају меморију свијета, а архивска грађа идентификује државу. Уважавајући чињеницу да је Архив Републике Српске републичка управна организација, спознали смо да то, поред низа добрих страна, има и једну лошу страну. Она се огледа у извјесним ограничењима која су карактеристична за државне органе. Формирајући Удружење и укључујући у њега чланове различитих струка, очекујемо да ћемо свестраније уочавати проблеме и на располагању имати много шире могућности за акције које имају један крајњи циљ - заштиту архивске грађе.
 
У свом дјеловању Удружење ће дјеловати у складу са општеприхваћеним начелима, стандардима и праксом.
 
Удружење организовано и континуирано, преко својих органа и чланова, дјелује на спровођењу сљедећих програмских циљева и задатака:
  1. унапређењу и развоју архивистике и архивске дјелатности у Републици Српској
  2. стручном усавршавању и оспособљавању чланова Удружења
  3. популаризацији архивске дјелатности и развијању свијести о значају архивске грађе и архивске дјелатности
  4. сарадње са надлежним органима власти и другим заинтересованим субјектима на припреми законских и подзаконских прописа и предузимању других мјера у вези са унапређењем и развојем архивске дјелатности
  5. сарадње са сродним удружењима, организацијама и установама у земљи и иностранству
  6. заштити струковних и других интереса чланова Удружења.
1. Унапређење и развој архивистике и архивске дјелатности у Републици Српској
 
Полазећи од чињенице да је архивска дјелатност у Републици Српској недовољно развијена, чланови Удружења улагаће напоре да допринесу развоју архивистике и архивске дјелатности у Републици Српској.
 
Потребно је подсјетити се да је у протеклом периоду у Републици Српској донесен читав низ прописа из области заштите архивске грађе и регистратурског материјала.
 
Ипак, и поред постојања поменутих прописа и свијести о значају архивске грађе и њене заштите, може се констатовати да се у протеклом периоду није учинило све што се могло или требало учинити. Ратни и поратни период донијели су вишегодишњу стагнацију у развоју архивистике и архивске дјелатности, тако да се указује као неопходност предузимање низа мјера које ће им повратити ранији углед и олакшати достизање свјетских стандарда.
 
Чланови ће се залагати за исправне поступке чувања записа током њиховог животног циклуса и сарађивати са имаоцима архивске грађе код употребе нових облика и поступака управљања информацијама. Осигураваће се да постојећи информациони и архивски системи од самог почетка укључују одговарајуће поступке који омогућавају да се вриједни записи сачувају.
 
Удружење ће настојати да стекне повјерење најшире јавности у архивску струку успостављајући правила понашања високог професионалног нивоа и одговорности.
 
2. Стручно усавршавање и оспособљавање чланова Удружења
 
Чланови Удружења улагаће напоре да развијају своја стручна знања и способности, настојећи да осигурају да они за чије су образовање или обуку задужени буду оспособљени да компетентно обављају своје задатке.
 
Удружење ће самостално или у сарадњи са сродним асоцијацијама у непосредном окружењу или свијету, организовати најразличитије видове едуакције својих чланова и свих других лица која раде на пословима заштите архивске грађе.
Едукација ће се вршити путем семинара, савјетовања, симпозијума, округлих столова, стручних екскурзија и сл. Нарочита пажња посветиће се издавању стручних гласила и публикација.
 
3. Популаризација архивске дјелатности и развијање свијести о значају архивске грађе и архивске дјелатности
 
Популаризација архивске дјелатности и развијање свијести о значају архивске грађе и архивске дјелатности свакодневни је задатак чланова Удружења. У остваривању овог задатка чланови ће указивати на потребу чувања интегритета архивске грађе, јер она само на тај начин представља трајно и поуздано свједочанство прошлости.
 
Чланови ће ширити мисао о потреби чувања вјеродостојности записа у току свих поступака у вези са заштитом архивске грађе.
 
Потицаће се коришћење архивске грађе у највећој могућој мјери, а у оквирима које одређују политика установа за заштиту грађе, поштовање законских одредби и прописа, права појединаца и споразуми са даваоцима. Шириће се сазнање да архивска грађа говори о најважнијим државним, економским, политичким и другим интересима Републике Српске, и, што је врло значајно, да далеко превазилази границе ужих локалних подручја на којима настаје, односно да архивска грађа има општи значај.
 
С тим у вези, архивску дјелатност потребно је увести у планирани систем обавезне документационе службе у држави, што архивску дјелатност на извјестан начин одваја од осталих културних дјелатности.
 
Архивска грађа има значај за историју и друге научне области, за културу уопште и за друге друштвене потребе. Архивска грађа је добро културно-историјског насљеђа. Грађа је државно и национално добро, па зато и мора бити на бризи државе ради њених обавеза према националним добрима.
 
Архивска грађа настала је радом и дјеловањем прошлих и садашње генерације, а намијењена је садашњој и будућим генерацијама. Њен је значај непроцјењив са становишта заштите државних и националних интереса, а с тим у вези су и обавезе које држава преузима у циљу њене заштите.
 
Архивска грађа има трајну и незамјењиву улогу у заштити и остваривању личних и имовинских права грађана. Ова функција архивске грађе све више добија на значају упоредо са процесом развоја демократије у друштву и веома актуелним питањем поштовања и остваривања људских и грађанских права појединца.
 
Популаризација архивске дјелатности и подизање грађанске свијести о значају и потреби чувања архивске грађе нарочито ће се вршити организовањем пригодних изложби и публиковањем архивске грађе.
 
4. Сарадња са надлежним органима власти и другим заинтересованим субјектима на припреми законских и подзаконских прописа и предузимање других мјера у вези са унапређењем и развојем архивске дјелатности
 
Чланови Удружења одупираће се сваком притиску, ма од кога он долазио, а који има за циљ манипулисање свједочанствима, прикривање или искривљавање чињеница. У том циљу оствариваће се потребна сарадња са надлежним органима власти и свим другим заинтересованим субјектима.
 
Пружаће се потребна помоћ свим заинтересованим субјектима у свим случајевима преузимања записа сумњивог поријекла јер ови, чак и када су веома занимљиви, потичу незакониту трговину. Пружаће се стручна помоћ колегама и службама надлежним за гоњење лица осумњичених за крађу или уништење архивске грађе.
 
Активно ће се дјеловати на сузбијању неразумних ограничења коришћења грађе, уз настојање да се ограничења примјењују једнако и праведно.
 
Такође, дјеловаће се у правцу прихватања ограничења коришћења с привременим трајањем. Сва правила утврђена у тренутку преузимања архивске грађе потребно је строго примјењивати, али, у интересу, либерализације приступа, дјеловаће се у правцу новог договарања услова коришћења када се околности промијене.
 
Посебна пажња обратиће се на чињеницу да је посљедњих година дошло до силног нарастања броја нових, неконвенционалних облика архивске грађе - електронских записа, па је потребно обезбиједити и њихова адекватну законску заштиту.
 
5. Сарадња са сродним удружењима, организацијама и установама у земљи и иностранству
 
Чланови Удружења појачаће сарадњу и избјегавати сукобе са својим колегама, те активно дјеловати на рјешавању потешкоћа потичући на поштовање архивистичких стандарда и професионалне етике.
 
Сарадња са представницима других сродних струка одвијаће се у духу међусобног поштовања, уважавања и разумијевања.
 
Сврха сарадње је усклађивање могућности и потреба садашњег степена развоја ове дјелатности у Републици Српској са међународним достигнућима и стандардима.
 
Сарадња мора допринијети смањивању професионалне изолације архивиста и архива, већој приступачности и отворености архива и једнакоправном коришћењу архивске грађе у културне, научне и друге сруштвене сврхе.
 
Сарађујући са сродним асоцијацијама Удружење ће његовати принципе отворености, принципијелности, равноправности и уважавања нужних специфичности, а развијаће се и властити модели сарадње са Европским савјетом архива и Међународним архивским вијећем.
 
6. Заштита струковних и других интереса чланова Удружења
 
Чланови Удружења суздржаваће се од било какве дјелатности која би могла штетити професионалном интегритету, објективности и непристрасности свих чланова, као и колега који раде на заштити архивске грађе и регистратурског материјала у регистратурама.
 
Настојаће се да сви који раде на заштити архивске грађе не вуку из своје дјелатности никакву материјалну или другу личну корист која би могла бити на штету Удружења, архивских установа, корисника архивске грађе или колега.
 
Уложиће се потребни напори да чланови Удружења и други којима је заштита архивске грађе професионално опредјељење, не судјелују у трговини записима као приватне особе и за властиту корист.
 
Коришћење архивских фондова за лична истраживања и објављивање чланови Удружења користиће под једнаким условима као и остали корисници и неће из свога чланства у Удружењу вући било какву корист или повластице. Чланови Удружења неће допустити да њихов лични интерес за истраживање или објављивање архивске грађе дође у сукоб са професионалним задацима на заштити грађе ради којих су евентуално запослени.
 
Чланови Удружења неће допустити никоме изван архивистичке струке да се мијеша у њихов посао и задатке.
 
Чланови ће се старати да приватност правних и физичких лица, једнако као и државна безбједност, буду заштићени без уништавања информација, а посебно у случајевима електронских архива гдје су промјене и брисање података уобичајена пракса. Дјеловаће се у правцу поштовања приватности лица која су створила записе, као и оних на које се записи односе, а посебно када та лица немају утицаја на одлуке о коришћењу и располагању архивском грађом.


 
Величина текста:
Loading