Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Статут Удружења

 

На основу члана 14 Измјена и допуна Статута Удружења архивских радника Републике Српске, предсједник Удружења утврђује Пречишћени текст Статута Удружења архивских радника Републике Српске који садржи текстове Статута од 26. октобра 2000. године и Измјена и допуна Статута од 29. децембра 2003. године:
С Т А Т У Т
Удружења архивских радника Републике Српске

(Пречишћени текст)
 
I Основне одредбе
 
Члан 1
Статутом Удружења архивских радника Републике Српске (у даљем тексту: Статут, Удружење) регулишу се основна питања дјелатности Удружења којима се обезбјеђује остваривање права и интереса његових чланова, као и развој и унапређење архивистике и архивске дјелатности у Републици Српској, а нарочито:
 • програмски циљеви и задаци,
 • дјелатност,
 • назив, сједиште и подручје дјелатности,
 • правни статус,
 • органи Удружења,
 • заступање и представљање Удружења,
 • средства за обављање дјелатности и начин подношења финансијског извјештаја и извјештаја о раду,
 • поступак пријема и искључења чланова, права и обевезе чланова,
 • престанак рада Удружења и поступање са имовином у случају престанка.
II Програмски циљеви и задаци
 
Члан 2
Удружење организовано и континуирано дјелује на спровођењу сљедећих циљева и задатака:
 • унапређењу и развоју архивистике и архивске дјелатности у Републици Српској и њиховом укључењу у свјетске токове кретања,
 • стручном усавршавању и оспособљавању чланова Удружења,
 • популаризацији архивске дјелатности и развијању свијести о значају архивске грађе и архивске дјелатности,
 • сарадњи са надлежним органима власти и другим заинтересованим субјектима на припреми законских и подзаконских прописа и предузимању других мјера у вези са унапређењем и развојем архивске дјелатности,
 • сарадњи са сродним удружењима, организацијама и установама у земљи и иностранству,
 • заштити струковних и других интереса чланова Удружења.
III Дјелатност
 
Члан 3
У спровођењу својих циљева и задатака Удружење:
 • организује стручне семинаре и курсеве, предавања, савјетовања, симпозијуме и др;
 • организује стручне и научне екскурзије у земљи и иностранству;
 • организује изложбе,
 • пружа стручну помоћ имаоцима и ствараоцима архивске грађе и регистратурског материјала;
 • издаје часописе и другу стручну литературу у складу са Законом о издавачкој дјелатности.
Члан 4
Дјелатност Удружења је јавна, а заснива се на моралним вриједностима демократског друштва.
 
Члан 5
Одлуку о проширењу дјелатности доноси Скупштина Удружења.
 
IV Назив, сједиште и подручје дјелатности
 
Члан 6
Удружење дјелује под називом Удружење архивских радника Републике Српске.
 
Члан 7
Сједиште Удружења је у Бањалуци у Алеји Светог Саве број 1.
 
Члан 8
Удружење своју дјелатност обавља на цијелој територији Републике Српске.
 
V Правни статус
 
Члан 9
Удружење је самостално, слободно и добровољно нестраначко удружење грађана.
 
Члан 10
Удружење има својство правног лица.
Удружење може ступати у правне и организационе односе са другим сродним удружењима и друштвима, организацијама и установама и складу са законом, а на основу одлуке органа управљања.
Својство правног лица Удружење стиче уписом у регистар удружења грађана.
У случају потребе Удружење може да оснива подружнице, канцеларије, клубове и друге организационо-правне облике у складу са одредбама овог статута.
 
Члан 11
Удружење има печат кружног облика, пречника 30 мм, са ћириличним текстом унутар круга: "Удружење архивских радника Републике Српске".
Печат служи за потврђивање аутентичности аката које доноси Удружење.
 
Члан 12
Удружење има жиро рачун.
 
VI Органи Удружења
 
Члан 13
Органи Удружења су:
 • Скупштина,
 • Управни одбор и
 • Надзорни одбор.
 
Члан 14
Скупштина је највиши орган управљања Удружењем.
Скупштину чине сви чланови Удружења.
 
Члан 15
Скупштина Удружења:
 • доноси Статут, његове измјене и допуне и друге акте у складу са одредбама овог статута,
 • даје сагласност на правне радње предузете у име Удружења прије његовог уписа у регистар удружења,
 • одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку и другим статусним промјенама Удружења,
 • бира и разрјешава дужности чланове Управног и Надзорног одбора,
 • бира и разрјешава од дужности предсједника Удружења,
 • прегледа и потврђује финансијски извјештај о раду припремљен од стране Управног одбора,
 • усваја планове и програме рада по приједлогу Управног одбора,
 • доноси финансијски план и усваја финансијске извјештаје,
 • разматра и усваја извјештаје о раду Управног и Надзорног одбора,
 • утврђује принципе и форме сарадње са другим сродним удружењима и друштвима, организацијама и установама,
 • утврђује кодекс понашања и одговорност чланова Удружења,
 • доноси Пословник о раду,
 • одлучује о другим питањима која нису у надлежности других органа.
 
Члан 16
Скупштина ради у сједницама.
Скупштина Удружења сазива се по указаној потреби, а најмање једном годишње. Скупштину сазива предсједник Удружења самостално, односно по захтјеву Управног одбора, Надзорног одбора или најмање једне трећине од укупног броја чланова.
Скупштина пуноважно ради и доноси одлуке ако сједници присуствује више од половине укупног броја чланова Удружења.
Изузетно од одредбе претходног става, за доношење статута и одлуке о престанку рада Удружења потребно је да сједници присуствује најмање двије трећине чланова Удружења. Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
 
Члан 17
Сједницама Скупштине руководи предсједник Удружења, а у његовом одсуству замјењује га члан Удружења којег одреди предсједник.
 
Члан 18
Мандат предсједника Удружења траје 4 године.
Исто лице може поново бити изабрано за предсједника Удружења.
Предсједник Удружења:
 • заступа и представља Удружење,
 • стара се о законитости рада Удружења,
 • организује вршење дјелатности Удружења,
 • одлучује о коришћењу средстава Удружења,
 • предлаже акте које доноси Управни одбор и извршава одлуке Управног одбора,
 • извршава правоснажне одлуке судова и других органа,
 • обавља и друге дужности у складу са законом, Статутом и другим општим актима Удружења.
Члан 19
Управни одбор је извршни орган Скупштине Удружења.
Управни одбор има пет чланова. Чланове Управног одбора бира Скупштина Удружења већином гласова.
Предсједника Управног одбора бирају чланови Управног одбора на првој конститутивној сједници.
 
Члан 20
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године. Исто лице може бити поново изабрано за члана Управног одбора.
Мандат чланова Управног одбора престаје истеком рока на који су изабрани, опозивом, оставком, престанком чланства у Удружењу, смрћу, губитком пословне способности или наступањем искључујућег разлога који је регулисан прописима.
 
Члан 21
Управни одбор:
 • припрема сједнице Скупштине,
 • припрема и предлаже измјене статута и других аката које доноси Скупштина,
 • споводи политику, закључке и друге одлуке које је усвојила Скупштина,
 • стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине,
 • управља имовином Удружења,
 • доноси Пословник о раду и друге опште акте,
 • израђује приједлог програма рада и финансијског плана,
 • израђује извјештај о раду и подноси га Скупштини,
 • доноси одлуку о оснивању подружница, секција и клубова,
 • одлучује о сарадњи са другим сродним удружењима и друштвима, организацијама и установама у земљи и иностранству,
 • доноси одлуку о висини чланарине,
 • извршава и друге послове и задатке који су му овим статутом или одлуком Скупштине стављени у надлежност.
Члан 22
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина већином гласова.
Предсједник Надзорног одбора бира се већином гласова на првој конститутивној сједници Надзорног одбора.
 
Члан 23
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године. Исто лице може бити поново изабрано за члана Надзорног одбора.
Мандат чланова Надзорног одбора престаје на начин прописан за чланове Управног одбора.
 
Члан 24
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада Удружења и његових органа.
У вршењу надзора Надзорни одбор нарочито врши контролу финансијског и материјалног пословања и извршења обавеза Удружења, као и остваривање права и обавеза чланова.
О резултатима надзора Надзорни одбор у писменој форми обавјештава Скупштину, односно надлежне државне органе и судове.
 
Члан 25
Ближе одредбе о начину рада Надзорног одбора регулисаће се Пословником о раду Надзорног одбора.
 
Члан 26
Правне, административно-техничке и друге сличне послове за потребе Удружења врши секретар Удружења.
Секретара Удружења именује Управни одбор на мандатни период од четири године.
 
Члан 27
Финансијско-рачуноводствене и благајничке послове за потребе Удружења врши благајник.
Благајника Удружења именује Управни одбор на мандатни период од четири године.
 
VII Заступање и представљање
 
Члан 28
Удружење заступа и представља предсједник без ограничења.
Предсједник Удружења је овлашћен да у име Удружења закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Удружење пред судовима и другим органима.
Предсједник Удружења може појединим члановима или трећим лицима дати писмену пуномоћ за закључење одређених врста уговора, као и за предузимање других правних радњи.
Пуномоћник може поступати само у границама добијене пуномоћи. Пуномоћник сноси материјалну и другу одговорност за посљедице неовлашћеног заступања, као и у случају прекорачења добијеног овлашћења.
 
VIII Средства за обављање дјелатности и начин подношења финансијског извјештаја и извјештаја о раду
 
Члан 29
Средства за обављање дјелатности Удружење обезбјеђује обављањем дјелатности из члана 3 Статута, донаторством, поклоном, легатом, из прикупљених чланарина и из других извора у складу са законом.
Средства на којима Удружење има право располагања, коришћења и управљања су ствари, права и новчана средства која Удружење оствари вршењем своје дјелатности у складу са законом.
 
Члан 30
Распоред средтава за обављање дјелатности врши се финансијским планом.
Одлуку о коришћењу средстава у складу са законом и општим актима Удружења доноси предсједник Удружења.
 
Члан 31
Удружење води пословне књиге у складу са законом.
Пословне књиге и књиговодствене евиденције морају бити образоване и вођене тако да органима управљања, надзора и друге контроле омогуће увид несметан у коришћење и располагање средствима за рад и финансијско пословање.
 
Члан 32
Удружење дјелује на основу годишњег програма рада који доноси Скупштина Удружења на приједлог Управног одбора.
Програм рада може се мијењати у складу са прикупљеним средствима и у другим оправданим случајевима.
Одлуку о промјени годишњег програма рада доноси Управни одбор.
Сагласност на промјене програма рада даје Скупштина Удружења на годишњој скупштини.
 
Члан 33
Управни одбор и Надзорни одбор Скупштини Удружења подносе годишње извјештаје о раду.
 
IX Поступак пријема и искључења чланова, права и обавезе чланова
 
Члан 34
Својство члана Удружења стиче се учлањењем.
Чланство може бити редовно и почасно.
 
Члан 35
Редовни чланови Удружења су сви грађани Републике Српске који изразе жељу да се учлане у Удружење.
 
Члан 36
Почасни чланови Удружења су сви грађани Републике Српске, Босне и Херцеговине или других држава који имају нарочите заслуге за развој архивистике и архивске дјелатности на територији Републике Српске.
Почасне чланове бира Скупштина Удружења на приједлог Управног одбора.
 
Члан 37
Чланови Удружења имају право и обавезу:
 • да бирају и да буду бирани у органе Удружења,
 • да активно учествују у раду органа Удружења,
 • да од органа удружења захтијевају да покрену рјешавање стручних и других питања и проблема из области архивистике и архивске дјелатности, те да предложе начин њиховог рјешавања,
 • да од органа Удружења захтијевају стручну и другу помоћ у остваривању својих стручних и личних интереса,
 • да активно раде на постизавању циљева и задатака Удружења и спроводе законите и статутарне одлуке органа Удружења,
 • да редовно плаћају чланарину и да са пажњом доброг домаћина чувају имовину Удружења.
Члан 38
Чланство у Удружењу престаје по писмено израженој вољи члана и искључењем.
 
Члан 39
Удружење води књигу чланова Удружења.
 
Члан 40
Чланови Удружења дисциплински су одговорни за повреде права и обавеза предвиђених овим статутом и другим општим актима Удружења.
Одговорност чланова Удружења регулисаће се Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности који доноси Управни одбор.
 
Члан 41
Дисциплински поступак води Дисциплинска комисија.
Комисија има предсједника и два члана које бора Управни одбор на мандатни период од четири године.
 
X Престанак рада Удружења и поступање са имовином у случају престанка
 
Члан 42
Удружење престаје на основу одлуке Скупштине Удружења, одлуком надлежног суда о забрани обављања дјелатности и у другим случајевима утврђеним законом.
 
Члан 43
У случају престанка рада имовина и документација Удружења предају се Архиву Републике Српске.
 
XI Гласник Удружења архивских радника Републике Српске
 
Члан 44
Гласник Удружења архивских радника Републике Српске је стручни орган Удружења. .
 
Члан 45
Гласник излази најмање једном годишње.
Средства за издавање Гласника обезбјеђује Удружење.
 
Члан 46
Редакција Гласника има главног и одговорног уредника и четири члана које именује Управни одбор Удружења.
 
Члан 47
Редакција Гласника је самостална у раду, а ради у сагласности са основним циљевима и задацима Удружења.
 
Члан 48
Редакција Гласника доноси пословник о свом раду.
Пословником о раду нарочито се утврђује издавачка политика, начин финансирања Гласника, награђивање чланова и стручних сарадника, права, обавезе и одговорности чланова Редакције.
 
Члан 49
Редакција подноси извјештај о годишњем раду Управном одбору Удружења.
 
XII Прелазне и завршне одредбе
 
Члан 50
Статут је основни општи акт Удружења.
Други општи акти не могу бити у супротности са Статутом.
 
Члан 51
Измјене и допуне овог статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.
Иницијативу за измјене и допуне овог стстута могу дати Управни одбор, Надзорни одбор, предсједник Удружења и најмање десет чланова Удружења.
 
Члан 52
Тумачење одредаба овог статута даје Скупштина Удружења.
 
Члан 53
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог усвајања на Скупштини Удружења.
 
Предсједник
Небојша Радмановић
 

 


 
Величина текста:
Loading